در كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ ويادر حال‌ توسعه ،‌ پيشرفت‌ علوم‌ و فن‌ آوري‌ هاي‌ جديد به‌ كارگيري‌ ابزار و وسايل‌ متنوعي‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ استفاده‌ از اين‌ وسايل‌ و امكانات‌ ازط‌رفي‌ موجب‌ رفاه‌ و آسايش‌ افراد جامعه‌ شده‌ و از سوي‌ ديگر خط‌رات‌ و حوادث‌ اجتناب‌ ناپذيري‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ دائما جان‌ و مال‌ انسانها را به‌ مخاط‌ره‌ مي‌اندازد به‌ نحوي‌ كه‌ جبران‌ آثار زيانبار آن‌ گاهي‌ از حد تحمل‌ وتوان‌ فرد يا افراد خانواده‌ او خارج‌ بوده‌ و اثرات‌ سخت‌ و طاقت‌ فرساي‌ آن‌ به‌ از هم‌ پاشيدن‌ شيرازه‌ زندگي‌ آنها منتهي‌ مي‌ گردد.

 

نگاهي مختصر به آماري که همه روزه از اينگونه وقايع منتشر مي شود مزايا ي انواع بيمه اشخاص و آسايش خاطر و امنيتي که اين پوششها براي دارندگان آن فراهم ميسازد را کاملا مشخص مينمايد
قلمرو بيمه هاي اشخاص که به سه شاخه اصل ي بيمه هاي عمر ، حوادث و درمان تقسيم مي شود بسيار وسيع بوده و انواع مختلف پوششهاي آن”بسته به ميزان حق بيمه پرداختي” حامي افراد و خانواده ها بوده و با برخورداري از تامين ها ي مناسب آن مي توان به جبران خسارت وارده پرداخته و به پشتوانه قوي مالي دست يافت تا در صور ت از دست دادن سرپرست خانواده و يا نقص عضو و از کار افتادگي او به علت حادثه و يا بيماري و ايجاد هزينه هاي سرسام آور پزشکي به هنگام بستري شدن در بيمارستان و مواردي از اين دست با جايگزين نمودن يکي از پوششهاي بيمه اي فوق فرد و خانواده او را مورد حمايت قرار داد بنابراين بيمه اشخاص تکيه گاه مناسبي است که در زمانهائي خاص به کمک افراد آمده و وضعيت اقتصادي آنها را سروسامان ميدهد و امنيت خاطر و رفاه حال آنان را فراهم سازد.