بيمه حمل و نقل وارداتي

بيمه نامه هاي باربري وارداتي قريب 90% از حجم و پرتفوي کل بيمه هاي باربري را تشکيل مي دهند. اين بيمه نامه خطراتي كه كالاهاي خريداري شده توسط شركتها و بازرگانان ايراني از كشورهاي مختلف جهان را تهديد ميكند مورد پوشش قرارميدهد كه اين پوشش از كشور مبداء "كشوري كه كالا از آن خريداريشده" تا مقصد "انبار بيمه گذار" ميباشد.اين بيمه نامه يكي از اسناد مورد نياز جهت گشايش اعتبار در بانكهاست و هدف از آن حفظ منافع تجار و واردكنندگان و در نهايت حفظ منافع ملي ميباشد.

بيمه حمل و نقل صادراتي

اين بيمه نامه جهت حمايت ازصادركنندگان و در نهايت حفظ منافع ملي به صادركنندگان ارائه ميشود كه به موجـب آن كالاي صادر شده ازكشور ما تاكشورمقصد " كشوري كه كالا به آن صادر ميشود تحت پوشش قرارميگيرد

بيمه حمل و نقل دريايي

بيمه نامه ازبين رفتن تمامي كالا براساس شرايط اين بيمه نامه ، بيمه گر زماني اقدام به جبران خسارت بيمه گذار مي كند كه تمامي كالا و محموله در جريان حمل و به علت يكي از خطرات دريا، ازبين رفته باشد و به همين دليل اگر بخش عمده كالا از بين رفته و صرفا اندكي ازآن باقي بماند، بيمه گر تعهدي در جبران خسارت كالا نخواهد داشت.

خسارت همگاني - جنرال اوريج

خسارت يا زيان همگاني اختصاص به حمل و جابجائي كالا از طريق دريا دارد . خسارت همگاني به آن دسته از خساراتي گفته ميشود كه ناخداي كشتي طبق اختياراتي كه به او تفويض شده است بمنظور نجات كالا و كشتي و يا هر دوي آنها قسمتي از كالا و يا ابزار و ادوات و متعلقات كشتي را به دريا مي ريزد

در اين حالت خسارات وارده نه تنها بر عهده صاحبان كالائي است كه كالايشان به دريا ريخته شده و يا مالك كشتي است، بلكه خسارت بين كليه افرادي كه به نحوي در آن سفر دريائي ذينفع هستند ، تقسيم ميشود و هريك بايد به تناسب ارزش كالا و يا كشتي ، خود سهمي از خسارت را پرداخت نمايند

خسارت مستقيم - تفديه- ناشي از زيان همگاني

ـ سهم هزينه ها و تعهدات ايجاد شده ناشي از خسارت همگاني

ـ هزينه هاي نجات كالا

ـ هزينه هاي خاص ، ازقبيل هزينه هاي بارگيري ، تخليه ، انبارداري و حمل مجدد كالاي مورد بيمه از بندر پناه به مقصد

ـ پرداخت خسارات جزء زيان اختصاصي بدون كسر فرانشيز

ـ پرداخت خسارات خطرات اضافي ديگر از قبيل دزدي ، دله دزدي ، ريزش و سرخالي شدن مايعات ،له شدن ،شكست ،خم شدن ، خراش برداشتن ، لك شدن و خسارات ناشي از رطوبت ، حرارت و مجاورت با كالاي ديگر بو گرفتن و آلوده شدن

مصاديق خسارت همگاني

مي توان چنين نتيجه گرفت كه خسارات همگاني شامل پرداخت هزينه ها و فدا كردن كالا به شرح زير خواهد بود

ـ خساراتي كه به ماشين آلات و يا قطعات مكانيكي براي نجات عمومي و بر اثر فدا كردن به كشتي ايجاد شده باشد

ـ سبك كردن كالاي رو و زير عرشه كشتي به منظور نجات كشتي و كالا

ـ خسارات ناشي از كاربرد وسائل آتش نشاني از قبيل آب و پودر كف

ـ تخليه و بارگيري كالاي مورد بيمه در بندر پناه و يا در مواقعي كه كشتي به گل نشسته است

 

ـ هزينه هائي كه براي شناور ساختن كشتي به گل نشسته صرف شده است

ـ هزينه هائي كه براي ورود كشتي به بندر پناه براي انجام تعميرات مورد نياز پرداخت ميشود

ـ هزينه هاي تخليه و بارگيري در بندر پناه

 

هزينه نجات

هزينه هاي نجات هزينه هايي است كه به منظور نجات كشتي و محمولات آن از حادثه ، در حاليكه خطر و عواقب ناشي از آن منافع موجود در آن سفر دريائي را مورد تهديد قرار داده است به مصرف ميرسد و معمولا به حساب زيان همگاني منظور خواهد شد چنانچه مالكين كشتي و يا صاحبان كالا از پرداخت هزينه هاي نجات دهنده حق توقيف كشتي و كالا را دارد در تعيين هزينه هاي نجات ،معمولا دادگاه و يا داوران منتخب با در نظر گرفتن دشواري عمليات نجات را تعيين مي كند

 

عوامل زير ازجمله مسائلي است كه در تعيين هزينه نجات نقش عمده و اساسي دارد

ـ تعداد افرادي كه كار نجات را انجام داده اند

ـ انرژي و مهارتهايي كه در نجات كشتي و كالا مورد استفاده قرار گرفته است

- ارزش دستگاهها و تجهيزاتي كه براي نجات كشتي و كالاي آن مورد استفاده قرار گرفته و ميزان خطري كه اين دستگاهها در معرض آن قرار داشته است

ـ ارزش كالاي نجات داده شده توسط گروه نجات ارزش كالا، كشتي، سوخت كرايه

ـ ارزيابي خطري كه نجات دهندگان ، كالا و كشتي را از آن نجات داده اند.

بيمه حمل و نقل زميني

صاحبان كالا براي حفظ سرمايه هاي خود بايد آنها را در زمان حمل و جابجائي در خشكي تحت پوشش بيمه باربري قرار دهند بيمه حمل ونقل كالا در خشكي مكمل بيمه نامه حمل دريائي است كه معمولا همان پوششهاي خطرات متعددي را بدنبال دارد كه مهمترين آنها خسارات ناشي از حادثه وسيله نقليه "آتش سوزي ، سرقت ، تصادم و چپ كردن" و شكستگي ، زنگ زدگي ، سرقت و عدم تحويل كالا است كه بايد بر اثر حادثه وسيله نقليه بوجود آمده باشد، معمولا اعتبار بيمه نامه هاي حمل و نقل زميني از زمان تحويل كالاي مورد بيمه در مقصد مندرج در بيمه نامه خاتمه مي يابد.

بيمه حمل و نقل هوايي

با گسترش ظرفيت بازار از طريق بيمه هاي گروهي و با توجه به پيشرفت سريع صنايع هواپيما سازي و بخصوص هوانوردي تجاري تلاشهاي گسترده ايي جهت بهبود و اصلاح بيمه نامه ها براي تامين پوشش لازم جهت انواع گوناگون ريسكهاي مورد نياز در بازار بعمل آمده است.