بيمه بدنه خودرو

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد.در اين نوع بيمه ‌نامه، در صورت بروز حادثه، مبلغ خسارت به مالك خودرو پرداخت مي‌شود.

 

نحوه صدور بيمه نامه بدنه

بيمه‌گذار مي‌تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه به‌ همراه وسيله نقليه به يكي ‌از واحدهاي ‌صدور بيمه‌ مراجعه ‌نموده‌، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس ‌بيمه ‌تكميل ‌نمايد. كارشناس ‌بيمه ‌پس ‌از بررسي ‌اطلاعات‌ فرم و بازديد سلامت وسيله نقليه "درصورت عدم سلامت پس از انجام تعميرات توسط بيمه گذار مي بايست مجددا" بازديد شود" سپس اعلاميه ‌بدهكار به ‌بيمه‌ گذار ارائه‌ مي‌شود.

 

بيمه شخص ثالث

كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( 4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد ، بيمه نمايند .

1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك ويا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي شود.

2- مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

3- منظور از خسارت بدني ، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه ، شكستگي ، نقص عضو، از كار افتادگي ( جزئي يا كلي – موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است . هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود .

4- منظور از خسارت مالي ، زيانهايي مي باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد مي شود .

در بيمه‌هاي ‌مسئوليت ‌مدني ‌خودرو،‌جبران ‌زيان ‌وارده ‌به‌ اشخاص ‌ثالثي ‌است ‌كه ‌به ‌مناسبت ‌تقصير راننده ‌خودرو ‌بيمه‌شده‌، زيان ‌ديده ‌واقع ‌مي‌شوند. اين بيمه‌ كليه‌حوادث‌ مندرج ‌در قانون ‌بيمه ‌شخص ‌ثالث ‌اجباري ‌كه ‌منجر به ‌زيان‌ مالي‌ و بدني ‌به ‌اشخاص ‌ثالث ‌ميشود را تحت ‌پوشش ‌قرارداده ‌و به‌ صورت ‌اجباري‌"قانوني" و مازاد اختياري ‌به ‌بيمه‌گذاران‌ ارائه ‌مي‌نمايد، همچنين ‌صدمات ‌بدني‌، ديه فوت ونقص عضو ناشي ازحادثه) ياجرح حاصل از حوادث رانندگي وجبران زيانهاي نقص عضو از كارافتادگي دائم و مطلق يانسبي يافوت ناشي‌از حوادث‌) وسائط ‌نقليه‌ مزبور و يا محمولات ‌آنها رابه‌ موجب‌ آراء صادره ‌توسط‌ محاكم‌ ذيصلاح ‌قضائي ‌و هزينه‌هاي ‌پزشكي ‌را ط‌بق ‌صورتحسابهاي‌ بيمارستان ‌تامين ‌مي‌نمايد.

 

مدارک مورد نياز جهت صدور بيمه نامه بدنه

- اصل بيمه نامه سال قبل (در صورت وجود سابقه)

- کارت خودرو

- کارت ملي

 

بيمه بدنه خودرو

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد.در اين نوع بيمه ‌نامه، در صورت بروز حادثه، مبلغ خسارت به مالك خودرو پرداخت مي‌شود.

 

نحوه صدور بيمه نامه بدنه

بيمه‌گذار مي‌تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه به‌ همراه وسيله نقليه به يكي ‌از واحدهاي ‌صدور بيمه‌ مراجعه ‌نموده‌، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس ‌بيمه ‌تكميل ‌نمايد. كارشناس ‌بيمه ‌پس ‌از بررسي ‌اطلاعات‌ فرم و بازديد سلامت وسيله نقليه “درصورت عدم سلامت پس از انجام تعميرات توسط بيمه گذار مي بايست مجددا” بازديد شود” سپس اعلاميه ‌بدهكار به ‌بيمه‌ گذار ارائه‌ مي‌شود.

 

بيمه شخص ثالث

كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۴) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد ، بيمه نمايند .

۱- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك ويا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي شود.

۲- مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

۳- منظور از خسارت بدني ، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه ، شكستگي ، نقص عضو، از كار افتادگي ( جزئي يا كلي – موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است . هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود .

۴- منظور از خسارت مالي ، زيانهايي مي باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد مي شود .

در بيمه‌هاي ‌مسئوليت ‌مدني ‌خودرو،‌جبران ‌زيان ‌وارده ‌به‌ اشخاص ‌ثالثي ‌است ‌كه ‌به ‌مناسبت ‌تقصير راننده ‌خودرو ‌بيمه‌شده‌، زيان ‌ديده ‌واقع ‌مي‌شوند. اين بيمه‌ كليه‌حوادث‌ مندرج ‌در قانون ‌بيمه ‌شخص ‌ثالث ‌اجباري ‌كه ‌منجر به ‌زيان‌ مالي‌ و بدني ‌به ‌اشخاص ‌ثالث ‌ميشود را تحت ‌پوشش ‌قرارداده ‌و به‌ صورت ‌اجباري‌”قانوني” و مازاد اختياري ‌به ‌بيمه‌گذاران‌ ارائه ‌مي‌نمايد، همچنين ‌صدمات ‌بدني‌، ديه فوت ونقص عضو ناشي ازحادثه) ياجرح حاصل از حوادث رانندگي وجبران زيانهاي نقص عضو از كارافتادگي دائم و مطلق يانسبي يافوت ناشي‌از حوادث‌) وسائط ‌نقليه‌ مزبور و يا محمولات ‌آنها رابه‌ موجب‌ آراء صادره ‌توسط‌ محاكم‌ ذيصلاح ‌قضائي ‌و هزينه‌هاي ‌پزشكي ‌را ط‌بق ‌صورتحسابهاي‌ بيمارستان ‌تامين ‌مي‌نمايد.

 

مدارک مورد نياز جهت صدور بيمه نامه بدنه

– اصل بيمه نامه سال قبل (در صورت وجود سابقه)

– کارت خودرو

– کارت ملي

no-repeat;center top;;

auto